[вокладка]

Іван Насовіч. Слоўнік беларускай мовы

Словарь бѣлорусскаго нарѣчія, составленный И. И. Носовичемъ


Генадзь Цыхун. Электроннае выданне «Словаря бѣлорусскаго нарѣчія»

Электроннае выданне Слоўніка Івана Насовіча мае на мэце зрабіць яго даступным для шырокага кола карыстальнікаў, бо знаныя яго перавыданні (нямецкае[1] і беларускае[2]) у асноўным капіруюць першае выданне з невялікімі дадаткамі. Яны мелі на мэце, у сувязі з цяжкай даступнасцю да першага выдання, задаволіць патрэбы вузкіх спецыялістаў-мовазнаўцаў, добра арыентаваных у гісторыі стварэння і выдання названага слоўніка. Як вядома, ад яго стварэння да часу выдання прайшло амаль 20 гадоў. Пры гэтым у яго форме і тэксце адбыліся значныя змены, перш за ўсё з-за таго, што ён разглядаўся і выдаваўся як абласны слоўнік (яго першасная назва «Словарь Бѣлорусскаго нарѣчія»), з-за чаго з рукапісу была выдалена большасць з так званых «общерусских» слоў. Пры рэдагаванні (у асноўным І. Сразнеўскім) былі ўнесены і іншыя капітальныя змены, у выніку чаго ён набыў непазнавальны для аўтара характар, што відаць з верша-эпіграмы, знойдзенага ў адным з экзэмпляраў слоўніка ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Каб захаваць характар рэакцыі аўтара на гэтае выданне, падаём у арыгінале гэты верш як яго апублікаваў Мікалай Прыгодзіч[3]:


Явка Белорусскаго словаря
по выходе изъ печати къ своему
въ Мстиславле Автору.


Словарь:
Здоровъ, панъ!
Автор:
Ба! Изъ Петербурга.
Чтожъ это? Ты братъ сталъ курносъ!
Не ужъ-то ты въ рукахъ хирурга
Оставилъ свой Кривичскій носъ?
Словарь:
Мой носъ сорвалъ къ какой-то цели
И спряталъ у своей портфели
Членъ Академіи Зоил
Къ моей-же сжалясь кто-то роже
На нос кривичскій не похоже
Красивый носикъ приклеилъ.
Автор:
Пусть такъ. Ты въ немъ похожъ на франта
Фізіогномія-жъ не та!
Кривичскій носъ былъ носъ гиганта
Породы всехъ славянъ черта.
А тутъ не видно, съ кемъ съродни ты!
Твои какъ будто черты слиты
Съ фізіогноміей чужой
Вліянье польское ничтожно
Тебе приписано здесь ложно,
Везде характер виден твой.

Ив. Носович, 1870 г.

Зразумела, што імкненне прыпісаць польскі ўплыў характару выдадзенага слоўніка, як відаць, тлумачыцца перш за ўсё тым, што са слоўніка як абласнога была выключана агульная ўсходнеславянская лексіка, у выніку чаго быў парушаны натуральны баланс беларускай мовы. На жаль, стваральнікі электроннага слоўніка не могуць вярнуць першапачатковы выгляд матэрыялаў, аднак зрабілі намаганні актуалізаваць яго шляхам фармальнага асучаснівання і ўніверсалізацыі матэрыялаў, што робіць яго даступным цяперашняму чытачу і карыстальніку. Пра гэта пішацца ва ўступным слове да электроннага выдання («Ад укладальнікаў») з пералікам найбольш значных змен і ўдакладненняў (гл. Дадатак 1). Іншыя дадаткі і змены маюць на мэце пашырыць інфармацыю аб Слоўніку Насовіча для шырокага кола чытачоў. Асобныя папраўкі, якія датычаць выразных дыялектных формаў, можна ацаніць толькі з пазіцый сучаснай беларускай літаратурнай мовы, напрыклад, замену канчаткаў дыялектных формаў з -ць на -ці або ў безасабовых формах дзеяслова канчатка -ець на і пад., хаця, на нашу думку, гэтыя папраўкі носяць адвольны характар і маюць на мэце асучасніць слоўнік. Большасць астатніх змен мае, магчыма, неўсвядомлены характар разумення Слоўніка Насовіча як адлюстравання ўсёй тэрыторыі беларускай мовы, хаця ў час яго стварэння дакладнага ўяўлення пра тэрытарыяльныя асаблівасці агульнабеларускай нацыянальнай мовы яшчэ не было, бо ва ўспамінах Насовіча канстатуюцца адрозненні толькі Магілёўскай, Віцебскай, Мінскай, Віленскай і Гродзенскай губерняў, але адсутнічаюць звесткі пра асобныя гаворкі поўдня Беларусі – сённяшняй Гомельшчыны і Брэстчыны.

У параўнанні з першым выданнем Слоўніка Насовіча змены датычаць парадку літар і некаторых іншых асаблівасцей, тых, якія невядомы сучаснаму чытачу. Напрыклад, не кожны ведае, дзе шукаць у арыгінальным выданні словы яда ці ехаць, якія там знаходзяцца ў частцы, прысвечанай лексіцы з пачатковым ѣ (яць). Вельмі важна, што ў асноўны тэкст электроннага варыянта ўключаны ўсе вядомыя аўтарскія варыянты да гэтага слоўніка. Карысным таксама будзе поле «ключавыя словы», дзе падаюцца сінонімы, гіперонімы, граматычныя формы і апісальныя канструкцыі як дадатак ці тлумачэнне да асноўных слоў (гл. Дадатак 2).

Электроннае выданне Слоўніка Насовіча з дадаткамі знаходзіцца ў агульным рэчышчы абноўленых перавыданняў класічных лексікаграфічных крыніц усходніх славян, пачынаючы са слоўніка Даля[4] да сучасных перавыданняў слоўнікаў Сцяшковіч[5] і Станкевіча[6]. Ступень «асучаснівання» названых слоўнікаў розная, але яна сведчыць, што класічныя лексікаграфічныя творы пачынаюць жыць сваім жыццём, дастасоўваючыся да новых умоў і патрэб.

Зразумела, што новыя адаптаваныя версіі не замяняюць арыгінальных выданняў, а толькі інтэрпрэтуюць іх, дапасоўваюць да сучасных патрабаванняў. Карацей кажучы, «асучасненыя» версіі робяць іх зразумелымі для шырокага кола чытачоў, не падмяняючы сабой арыгінальны помнік.

Прапанаваная электронная версія выдадзенага ў 1870 годзе Слоўніка Насовіча мае за мэту зрабіць яго даступным для сучаснага чытача, арыентаванага на сучаснае ўспрыманне беларускай лексікі і сучасныя нормы.

 


1 Носович, И. И. Словарь белорусского наречия. In 2 Bänden / И. И. Носович; пасляслоўе G. Freidhof i P. Kosta. – München: Otto Sanger, 1984–1986. Bd 1: A–O, 1984; Bd 2: П–Я, 1986.

2 Насовіч, І. І. Слоўнік беларускай мовы / І. І. Насовіч; аўт. уступ. арт. М. Р. Суднік. – Мінск: БелСЭ, 1983.

3 Прыгодзіч, М. Р. З жыццяпісу і гісторыі стварэння «Словаря белорусского наречия» І. І. Насовіча / М. Р. Прыгодзіч // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 220-годдзю з дня нараджэння Івана Іванавіча Насовіча (18 лютага 2008 года, г. Мінск) / адк. рэд. М. Р. Прыгодзіч; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – C. 27.

4 Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: [В 4 т.] / [соч.] Владимира Даля; под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. – 3-е, исправленное и значительно дополненное издание. – Санкт-Петербург–Москва: Товарищество М. О. Вольф, 1903–1909.

5 Сцяшковіч, Т. Слоўнік Гродзенскай вобласці / Т. Сцяшковіч; рэд. і прадм. Н. Кахан. – 2-е выд., выпраўленае. – Смаленск: Інбелкульт, 2018.

6 Станкевич, Я. Белорусско-русский словарь / Я. Станкевич; под ред. Г. Ребенковой, В. Булгакова; предисл. Г. Ребенковой, В. Булгакова. – Смоленск: Инбелкульт, 2020.